Bảng từ trắng viết bút cố định KOREA, mặt từ 0,3mm, cốt nhựa, khung TH28

Compare