Bảng từ xanh viết phấn cố định KOREA, cốt nhựa, khung TH28

Compare