Giá để ống nghiệm bằng gỗ

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ bằng gỗ.

Dụng cụ dùng chung thực hành hóa học 10,11,12.

Compare