Showing all 7 results

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Axit chanh Citric

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Oxy già

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Thuốc tẩy Javen

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Thuốc tím KMnO4

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Xút lỏng NaOH