Showing all 10 results

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Acid HCl (CN)

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Aquaclean DGTT

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Axit chanh Citric

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Oxi già

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Thuốc tẩy Javen

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Thuốc tím KMnO4

Hóa chất Vệ sinh Công nghiệp

Xút lỏng NaOH