Showing all 11 results

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Bảng thép

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Biến thế nguồn AC-DC 0÷12V (Dùng chung)

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Đế 3 chân (91CSAB) (Dùng chung)

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Điện kế chứng minh (Dùng chung)

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Đồng hồ đo thời gian hiện số

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Hộp quả nặng

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Khớp đa năng

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Máy phát âm tần

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Nam châm Φ16

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Trụ thép Φ=10mm, l=500mm (Dùng chung)

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Trụ thép Φ8