Bảng từ xanh viết phấn cố định KOREA, cốt nhựa, khung TH28 (không ô ly)

Compare