Đũa thủy tinh

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Dụng cụ thực hành hóa học, sinh học.

Compare