Showing 1–12 of 38 results

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Bảng thép

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Vật lý THPT -Dùng chung

Biến thế nguồn AC-DC 0÷12V (Dùng chung)

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 11

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn Điện tích-Điện trường

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 11

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn về Hiện tượng tự cảm

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 11

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn về Quang hình

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 10

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn: Bộ đêm khí

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 10

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn: Định luật Béc-nu-li

Bộ thí nghiệm thực hành môn Vật lý 10

Bộ Thí nghiệm Biểu diễn: Ống Niw-tơn