Showing 1–12 of 57 results

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bát sứ nung

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bát sứ nung 150ml

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bình cầu đáy bằng

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bình cầu đáy bằng có 1 nhánh

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bình cầu đáy tròn

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bình cầu đáy tròn có 1 nhánh

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bình kíp tiêu chuẩn

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Bộ điện phân dung dịch NaCl

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Cân điện tử để bàn hiện số 200g

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Chai công tơ gút nâu 125ml

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Chai công tơ gút nâu 30ml

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Chai công tơ gút nâu 60ml