Amoni acetat (NH4)2CO3

Hóa chất tinh khiết PA

Hóa chất thí nghiệm

Dễ phản ứng nhiệt

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare