Bảng từ xanh viết phấn cố định KOREA, mặt từ 0,4mm , cốt nhựa 16mm, khung TH28 (không ô ly)

Compare