Chai trắng miệng rộng

Dụng cụ thủy tinh.

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ ngâm mẫu.

Compare