Bình cầu đáy bằng có 1 nhánh

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Dụng cụ chưng cất.

Dụng cụ đun nóng dung dịch.

Compare