Kính hiển vi SXP 13A

Thiết bị khoa học.

Thiết bị cơ bản Phòng thí nghiệm.

Thiết bị vi sinh, thực phẩm.

Compare