Tỷ trọng kế đo độ mặn

-Nguyên lý tỷ lệ chênh lệch giữa nước muối và nước tại một nhiệt độ nhất định

-Sử dụng trong ngành thủy sản, nuôi tôm, chế biến thực phẩm…

Compare