Ống nghiệm thủy tinh có nhánh

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Dụng cụ thực hành hóa học, sinh học, công nghệ.

Compare