Danh mục hóa chất thí nghiệm trong trường học

HÓA CHẤT TRƯỜNG HỌC THCS 2017-2018:

STTTÊN HÓA CHẤTĐVT
SINH HỌC LỚP 7
1Carmin (0,5ml)ống
2Cồn đốt 90 độlít
3Ether 500mlchai
4Formol (andehit formic) 500mlchai
5Iod ống 5mlống
6Iodine I2-50gchai
7Parafin lỏng – 500mlchai
8Xanh Methylen (25gr)chai
9Xanh Methylen (25ml)lọ
HÓA HỌC LỚP 8
1Axit clohydric (HCl)-500mlchai
2Axit sunfuric (H2SO4)-500mlchai
3Canxi cacbonat (CaCO3)-500gchai
4Cồn đốt 90 độ (1 lít)chai
5DD NH3 đặc (NH4OH)-500mlchai
6Đồng (II) clorua (CuCl2)-500gchai
7Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gchai
8Đồng dây (phoi bào)-hộp 100ghộp
9Ethanol- 95% (C2H5OH)-500mlchai
10Giấy pHtập
11Giấy phenolphtalein-hộp 5 tệphộp
12Giấy quỳ tím-hộp 5 tệphộp
13Kali clorat (KClO3)-500gchai
14Kali permanganat (KMnO4)-500gchai
15Kẽm viên (Zn)-500gchai
16Lưu huỳnh bột (S)-500gchai
17Mangan đioxit (MnO2)-500gchai
18Natri cacbonat (Na2CO3)-500gchai
19Natri clorua (NaCl)-500gchai
20Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
21Natri kim loại (Na)-250gchai
22Nhôm bột (Al)-500gchai
23Nước cất 1 lầnlit
24Parafin rắn- 500gchai
25Sắt bột (Fe)-500gchai
HÓA HỌC LỚP 9
1Axit axetic (CH3COOH)-500mlchai
2Axit clohydric (HCl)-500mlchai
3Axit sunfuric (H2SO4)-500mlchai
4Bac nitrat (AgNO3)-10gchai
5Bari clorua (BaCl2)-500gchai
6Canxi cacbonat (CaCO3)-500gchai
7Canxi cacbua (CaC2)-500gchai
8Canxi clorua (CaCl2)-500gchai
9Canxi oxit (CaO)-500gchai
10Cồn đốt 90 độ (1 lít)chai
11DD Brom (Br2) 3%-500mlchai
12DD Brom (Br2) 3% ống 1mlống
13DD NH3 đặc (NH4OH)-500mlchai
14Đồng (II) clorua (CuCl2)-500gchai
15Đồng (II) oxit (CuO)-500gchai
16Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gchai
17Đồng bột (Cu)-500gchai
18Đồng dây (phoi bào)-hộp 100ghộp
20Ethanol- 95% (C2H5OH)-500mlchai
21Giấy pHtập
22Giấy phenolphtalein-hộp 5 tệphộp
23Giấy quỳ tím-hộp 5 tệphộp
24Glucozo (C6H12O6)-500gchai
25Iod ống 5mlống
26Iodine I2-50gchai
27Kali cacbonat (K2CO3)-500gchai
28Kali clorat (KClO3)-500gchai
29Kali nitrat (KNO3)-500gchai
30Kali permanganat (KMnO4)-500gchai
31Kẽm viên (Zn)-500gchai
32Lưu huỳnh bột (S)-500gchai
33Magie dây (Mg)-25gchai
34Mangan đioxit (MnO2)-500gchai
35Natri axetat (CH3COONa)-500gchai
36Natri cacbonat (Na2CO3)-500gchai
37Natri clorua (NaCl)-500gchai
38Natri hidrocacbonat (NaHCO3)-500gchai
39Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
40Natri kim loại (Na)-250gchai
41Natri sunfat (Na2SO4)-500gchai
42Nhôm bột (Al)-500gchai
43Nhôm lá (Al)-250gchai
44Nước cất 1 lầnlit
45Saét (III) clorua (FeCl3)-100grchai
46Phospho đỏ (P)-50grgam
47Sắt (III) clorua (FeCl3)-500gchai
48Sắt bột (Fe)-500gchai

HÓA CHẤT TRƯỜNG HỌC THPT 2017-2018:

STTTÊN HÓA CHẤTĐVT
HÓA CHẤT LỚP 10
1Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)chai
2Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ)chai
3Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ)chai
4Bạc nitrat (AgNO3)-10gchai
5Bari clorua (BaCl2)-500gchai
6Canxi cacbonat (CaCO3)-500gchai
7DD Brom (Br2) 3% chai 500mlchai
8DD Brom (Br2) 3% ống 1mlống
9Đồng (II) oxit (CuO)-500gchai
10Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gchai
11Đồng lá (Cu)-250gchai
12Đồng phoi(Cu)-100gchai
13DD Iodua (chai 500ml)chai
14DD Iodua (ống 5ml)ống
15Ethanol 95 độ (C2H5OH)-500mlchai
16Giấy pHtập
17Giấy phenolphtaleinhộp
18Giấy quỳ tímtập
19Iod (I2)-50gchai
20Kali clorat (KClO3)-500gchai
21Kali permanganat (KMnO4)-500gchai
22Kẽm viên (Zn)-500gchai
23Lưu huỳnh bột (S)-500gchai
24Magie dây (Mg)-25gtúi
25Magie bột (Mg)-250gchai
26Mangan đioxit (MnO2)-500gchai
27Muối Mo -500gchai
28Natri bromua (NaBr)-500gchai
29Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
30Natri iotua (NaI) -250gchai
31Natri kim loại (Na)-250gchai
32Natri nitrat (NaNO3)-500gchai
33Natri sunfat (Na2SO4)-500gchai
34Natri sunfit (Na2SO3)-250gchai
35Natri thiosunfat (Na2S2O3)-500gchai
36Nhôm bột (Al powder)-500gchai
37Nhôm lá (Al sheet)-250gchai
38Nước cất 1 lầnchai
39Nước giaven – 500mlchai
40Oxy già (H2O2)-500mlchai
41Phenolphtalein -25gchai
42Phốt pho đỏ (P)-500gchai
43Sắt bột (Fe)-500gchai
44Sắt sunfua (FeS)-500gchai
SINH HỌC LỚP 10
1Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)chai
2Cồn 96 độlít
3DD Kali iotua (1%)-500mlchai
4Natri hydroxit (NaOH) 500gchai
5Nước cất 1 lầnlít
6Thuốc thử Feling (500ml)chai
HÓA HỌC LỚP 11
1Adehit fomic (H-CHO)-500mlchai
2Amoni clorua (NH4Cl)-500gchai
3Amoni nitrat (NH4NO3)-500gchai
4Amoni sunfat (NH4)2SO4-500gchai
5Axeton (CH3-CO-CH3)-500mlchai
6Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ)chai
7Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)chai
8Axit fomic (HCOOH)-500mlchai
9Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ)chai
10Axit photphoric (H3PO4)-500mlchai
11Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ)chai
12Bac nitrat (AgNO3)-10gchai
13Bari clorua (BaCl2)-500gchai
14Benzen (C6H6)-500mlchai
15Canxi cacbua (CaC2)chai
16Canxi clorua (CaCl2)-500gchai
17Canxi đihidrophotphat (Ca(H2PO4)2-500gchai
18Clorofom (CHCl3)-500mlchai
19Dầu thông – 500mlchai
20DD Brom (Br2) 3%-500mlchai
21DD Brom (Br2) 3% ống 1mlống
22DD NH3 đặc (NH4OH)-500ml (TQ)chai
23Đồng  phoi bào-100grchai
24Đồng (II) oxit (CuO)-500gchai
25Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gchai
26Dung dịch Iodua (chai 500ml)chai
27Dung dịch Iodua (ống 5ml)ống
28Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500mlchai
29Giấy pHtập
30Giấy phenolphtaleinhộp
31Giấy quỳ tímhộp
32Glyxerol (C3H5(OH)3-500mlchai
33Iodine I2-50gchai
34Kali clorua (KCl)-500gchai
35Kali nitrat (KNO3)-500gchai
36Kali permanganat (KMnO4)-500gchai
37Kẽm sunfat (ZnSO4)-500gchai
38Kẽm viên (Zn)-500grchai
39Muối Mo -500gchai
40Naphtalein (C10H8)-250gchai
41Natri axetat (CH3COONa)-500gchai
42Natri cacbonat (Na2CO3)-500gchai
43Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
44Natri kim loại (Na)-250gchai
45Natri nitrat (NaNO3)-500gchai
46Natri nitrit (NaNO2)-500gchai
47Natri photphat (Na3PO4)-500gchai
48Natri sunfat (Na2SO4)-500gchai
49Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gchai
50N-hecxan (C6H12)-500mlchai
51Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-500gchai
52Nước cất (1 lít)chai
53Phenol (C6H5OH)-500mlchai
54Phenolphtalein -25gchai
55Phốt pho đỏ (P)-500gchai
56Sắt (III) sunfat Fe2(SO4)3-500gamchai
57Sắt bột (Fe)-500gchai
58Silic dioxit (SiO2)-500gchai
59Than hoạt tính-500gchai
60Toluen (C6H5-CH3)-500mlchai
SINH HỌC LỚP 11
1Amoni molipdat (NH4)2MoO4-100gchai
2Amonidihidro photphat (NH4)H2PO4-500gchai
3Axeton (CH3-CO-CH3)-500mlchai
4Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)chai
5Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ)chai
6Benzen (C6H6)-500mlchai
7Canxi nitrat (Ca(NO3)2)-500gchai
8Carmin axetic (0,5ml)ống
9Coban clorua CoCl2 -100gchai
10Cồn 90 độlít
11DD Adrenalin 1/10000ống
12DD Kali iotua (1%)-500mlchai
13DD NH3 đặc (NH4OH)-500ml (TQ)chai
14Kali nitrat (KNO3)chai
15Kaliferoxianua (K4Fe(CN)6)-500gchai
16Kalihidro cacbonat (KHCO3)-500gchai
17Mangan sunfat (MnSO4)-500gchai
18Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
19Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gchai
20Natrihidro Tactrat (NaHC4H4O6)-500gchai
21Nước cất (1 lít)chai
22Phenolphtalein -25gchai
23Phenolphtalein -500mlchai
24Stronti Nitrat Sr(NO3)2-100gchai
25Thuốc thử Feling (500ml)chai
HÓA HỌC LỚP 12
1Aldehit fomic (H-CHO)-500mlchai
2Amoni cacbonat (NH4)2CO3-500gchai
3Amoni clorua (NH4Cl)-500gchai
4Anilin (C6H5NH2)-500mlchai
5Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ)chai
6Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)chai
7Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ)chai
8Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ)chai
9Bạc nitrat (AgNO3)- 10gchai
10Bari clorua (BaCl2)-500gchai
11Canxi cacbonat (CaCO3)-500gchai
12Canxi clorua (CaCl2)-500gchai
13Canxi hyroxit (CaOH)2-500gchai
14Chì nitơrat (Pb(NO3)2)-250gchai
15Crôm (III) clorua (CrCl3)-500gchai
16Crom (III) oxit (Cr2O3)- 500gchai
17DD Brom (Br2) 3%-500mlchai
18DD Brom (Br2) 3% ống 1mlống
19DD NH3 đặc (NH4OH)-500ml (TQ)chai
20Đồng (II) oxit (CuO) 500gchai
21Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gchai
22Đồng lá (Cu)-250gchai
23Đồng phoi(Cu)-100gchai
24DD Iodua (chai 500ml)chai
25DD Iodua (ống 5ml)ống
26Ethanol 95 độ (C2H5OH)-500mlchai
27Giấy pHtập
28Giấy phenolphtaleintập
29Giấy quỳ tímtập
30Glucozo (C6H12O6)-500gchai
31Iod (I2)-50gchai
32Kali clorua (KCl)-500gchai
33Kali dicromat (K2Cr2O7)chai
34Kali iotua (KI)-50gchai
35Kali nitrat (KNO3)-500gchai
36Kali permanganat (KMnO4)-500gchai
37Kali sunfoxianua (KSCN)-500gchai
38Kaliferiaxianua(K3[Fe(CN)6])-500gchai
39Kẽm sunfat (ZnSO4)-500gchai
40Magie băng (Mg)-450gchai
41Magie dây (Mg)-25gchai
42Magie bột (Mg)chai
43Magie oxit (MgO)-250gchai
44Magie sợi (Mg)-250gchai
45Magie sunfat (MgSO4)-500gchai
46Mangan đioxit (MnO2)-500gchai
47Metyl dacam-10gchai
48Muối Mo -500gchai
49Natri cacbonat (Na2CO3)-500gchai
50Natri clorua (NaCl) 500gchai
51Natri hydroxit (NaOH)-500gchai
52Natri kim loại (Na)-250gchai
53Natri nitrit (NaNO2)-500gchai
54Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gchai
55Nhôm bột (Al)- 500gchai
56Nhôm clorua (AlCl3)-500gchai
57Nhôm lá (Al)- 250gchai
58Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-500gchai
59Nước cất 1 lầnlit
60Phèn chua -500gchai
61Saccarozo (C12H22O11)-500gchai
62Sắt (III) clorua (FeCl3)-500gchai
63Sắt (III) oxit (Fe2O3)-500gchai
64Sắt bột (Fe)-500gchai
65Sắt phoi bào (Fe)-250gchai
66Silic dioxit (SiO2)- 500gchai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *